ویژه های دادیاب
قراردادهای اولیه راه اندازی کسب و کار
قراردادهای اولیه راه اندازی کسب و کار
مورد نیاز تمامی کسب و کارها
قیمت بهینه
تنظیم قرارداد توسط بهترین وکلا و اساتید دانشگاه
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
% ۵۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
بررسی و مطالعه قرارداد
بررسی و مطالعه قرارداد
بررسی دقیق قرارداد پیش از انعقاد
تعیین نقاط قوت و ضعف قرارداد
اعلام خطوط قرمز قرارداد و اصلاحات حیاتی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
% ۵۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
حضور وکیل در جلسه انعقاد قرارداد
حضور وکیل در جلسه انعقاد قرارداد
تذكر موارد ضروری هنگام انعقاد قرارداد
مذاكره در خصوص موارد حياتی
احراز هويت و بررسی شرايط شكلی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
% ۵۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
بررسی حقوقی کسب و کار
بررسی حقوقی کسب و کار
بررسی مجوزها و موارد ثبتی کسب و کار
بررسی قراردادهای منعقده
هشدار نسبت به ریسک های حقوقی کسب و کار
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
% ۵۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز