ویژه های دادیاب
بسته ویژه راه اندازی کسب و کار
بسته ویژه راه اندازی کسب و کار
ثبت و تشکیل استارتاپ
انعقاد قراردادهای متنوع
مشاوره حقوقی سالانه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
% ۵۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دریافت گواهی انحصار وراثت
دریافت گواهی انحصار وراثت
قیمت شگفت انگیز
وکیل متخصص
صرفه جویی در وقت
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
% ۲۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
طلاق توافقی بدون مشاوره
طلاق توافقی بدون مشاوره
انجام امور با دو وکیل
فوریت در انجام طلاق
مقرون به صرفه
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
% ۳۵
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
بسته ویژه صدور اجرائیه چک
بسته ویژه صدور اجرائیه چک
وصول راحت طلب
تا صدور اجرائیه
اقتصادی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
% ۱۰
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز