شکایت شنود غیرمجاز

شنود ارتباطات شخصی توسط هر نهاد، سازمان یا شخصی مستلزم اخذ مجوز قانونی است. دسترسی غیرمجاز به محتوای در حال انتقال ارتباطات خصوصی در بسترهای رایانه ای یا مخابراتی یا پست الکترونیکی یا پیامک، مرتکب را در معرض حبس تا 2 سال و جزای نقدی تا 4 میلیون تومان یا هر دو قرار خواهد داد.