شکایت سرقت ساده

سرقت  ربودن مال دیگری است و اگر شرایط سرقت مشدد را نداشته باشد مجازات آن سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و پس دادن مال ربوده شده یا قیمت آن می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرقت ، مقاله " جرم سرقت و مجازات سرقت مسلحانه در قانون ایران" را مطالعه نمایید.