الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

هنگام پایان احداث ساختمان و پیش از اخذ اسناد رسمی مالکیت، می‌بایست بدواً صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده و سپس بر مبنای آن اسناد مالکیت تنظیم شود. اگر پیش از اخذ صورتمجلس تفکیکی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه شود، محکوم به رد خواهد بود.

اگر می‌خواهید در مورد صورت مجلس تفکیکی بیشتر بدانید، مقاله " صورت مجلس تفکیکی چیست و در چه مواردی قابل استفاده است" را مطالعه نمایید.