دعوی افراز ملک مشاع از اداره ثبت

مال مشاع مالی است که بیش از یک مالک دارد و هریک از مالکین در جز جز آن مال شریک می باشند. 

در صورت عدم توافق جهت تقسیم مال مشاع، هریک از شرکا می توانند نسبت به مالی که عملیات ثبتی آن در اداره ثبت خاتمه یافته است(سند رسمی دارد) از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست افراز بدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع در اداره ثبت، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.