دعوی افراز ملک مشاع از دادگاه

در جایی که عملیات ثبتی نسبت به ملکی خاتمه نیافته است (سند ثبتی ندارد) و یا در بین مالکین محجور و یا غایبی باشد و یا در صورتی که نظر اداره ثبت محل ملک مبنی بر عدم افراز ملک باشد ذی نفع می تواند از طریق دادگاه نسبت به افراز ملک مشاع طرح دعوی نماید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع در دادگاه، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.