دعوی فروش ملک مشاع

درصورتی که اداره ثبت و دادگاه درخواست افراز ملک مشاع را نپذیرند هریک از شرکا می توانند درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه بدهند.