دعوی فروش ملک مشاع

درصورتی که اداره ثبت و دادگاه درخواست افراز ملک مشاع را نپذیرند هریک از شرکا می توانند درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه بدهند.

خدمات دادیاب

اگر برای فروش ملک مشاع خود با شرکا به مشکل برخوردید و در این مسیر نیاز به طرح دعوی دارید می توانید از مشورت یک وکیل ملکی متخصص استفاده نمایید و یا پرونده خود را به ایشان بسپارید تا هم روند پرونده تسریع شود و هم وکیل بتواند با تجربه و تخصص خود به نتیجه مطلوبی دست یابد.