شکایت فروش و انتقال مال غیر

هرگاه فردی اموال دیگری را (اعم از منقول و غیر منقول) بدون اطلاع او در قالب هایی از جمله فروش، صلح، هبه (هدیه) و ... به دیگری منتقل نماید، مرتکب این جرم شده است و مجازات سنگین حبس تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مذکور و اگر کارمند دولت باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.