طرح دعوی نقض حق

در صورت نقض حقوق مالکان آثار ادبی و هنری و نقض حقوق مربوط به دارندگان حق اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی بدون اجازه مالک این دعوی قالبلیت طرح دارد.