استرداد لاشه اسناد چک/سفته

این دعوی در موارد متعددی قابلیت طرح دارد از جمله این که پس از پرداخت مبلغ چک، دارنده چک از استرداد چک به پرداخت کننده امتناع ورزد و یا در جایی که چک بابت تضمین بوده و تعهدات کاملا انجام شده است و...