الزام به تنظیم سند رسمی

هنگامی که شما ملکی را به موجب قرارداد خریداری می‌کنید، یکی از تعهدات فروشنده انتقال رسمی ملک و تنظیم سند رسمی است که گاهی فروشندگان از انجام این امر خودداری می‌کنند. با طرح این دادخواست شما مقدمات انتقال سند رسمی ملک به خودتان را فراهم می کنید.