دعوی اثبات حق تقدم

از زمان ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت صنعتی فردی که اظهارنامه را در حوزه مالکیت صنعتی جهت ثبت اختراع، علائم تجاری، طرح صنعتی به نام خود ثبت کرده است نسبت به باقی افراد حق تقدم خواهد داشت و اگر فردی نسبت به آن موارد برای خود حقی قائل شود شخص ذی نفع می تواند این دعوی را مطرح نماید.