اقامه دعوی علیه اداره مالکیت صنعتی

متصدی صدور گواهی‌های ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و ... در کشور ما اداره مالکیت صنعتی می‌باشد و در برخی موارد اداره مزبور ممکن است برخلاف مندرجات قانونی عمل نماید و یا بعضاً حقوقی را از اشخاص تضییع نماید و یا مواردی را که به موجب قانون برعهده دارد به درستی انجام ندهد در این موارد می توان از طریق مراجع ذی صلاح به طرفیت اداره مزبور اقدام نمود.