الزام به پرداخت ثمن (ملکی)

یکی از تعهدات خریدار در زمان عقد قرارداد بیع نسبت به ملک، پرداخت کامل ثمن معامله با رعایت شرایط قراردادی است. با طرح این دعوی فروشنده می‌تواند به حق خود واصل گردد. پرداخت ثمن و تحویل مبیع تعهدات متناظر طرفین است و طرفین در این باب می‌توانند از حق حبس خود استفاده کنند؛ یعنی مادامی که ثمن پرداخت نشده است ملک را تحویل ندهند و بالعکس.

خدمات دادیاب

الزام به پرداخت ثمن معامله ملکی یکی از دعواهای رایج ملکی می باشد. شما برای طرح این دعوی باید از یک وکیل ملکی متخصص مشاوره دریافت نمایید تا بتواند در این مسیر به شما راهکارهایی جهت گرفتن حق خود ارائه دهد و یا می توانید پرونده خود را در این باره به ایشان بدهید تا تمامی مراحل را خود وکیل طی نماید و از حق شما در دادگاه دفاع نماید.