الزام به پرداخت ثمن (ملکی)

یکی از تعهدات خریدار در زمان عقد قرارداد بیع نسبت به ملک، پرداخت کامل ثمن معامله با رعایت شرایط قراردادی است. با طرح این دعوی فروشنده می‌تواند به حق خود واصل گردد. پرداخت ثمن و تحویل مبیع تعهدات متناظر طرفین است و طرفین در این باب می‌توانند از حق حبس خود استفاده کنند؛ یعنی مادامی که ثمن پرداخت نشده است ملک را تحویل ندهند و بالعکس.