دعوی الزام به تحویل ملک

هنگامی که ملکی به موجب قرارداد (مبایعه نامه و ...) به فروش می‌رسد، یکی از تعهدات فروشنده، تحویل ملک به خریدار است که شرایطی دارد. در صورت امتناع فروشنده از تحویل ملک با طرح این دعوا شما می‌توانید به حقوقتان برسید.