دعوی تنفیذ قرارداد (صلح/هبه/شراکت/بیع)

در صورتی که قراردادی بین افراد به صورت عادی منعقد می شود ذی نفع جهت تایید دادگاه نسبت به اصالت سند و یا اعتباربخشی به سند خود و یا در مواردی که قانونگذار تصریح کرده است به طرح این دعوی می پردازد.