دعوی تقسیم ملک مشاع

خدمات دادیاب

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که دو یا چند شخص در آن ملک شریک می باشند و این ملک نیار به تقسیم درست بین شرکا دارد. اگر در تقسیم ملک مشاع با شرکای خود به مشکل خورده اید و قصد طرح دعوی در این حوزه دارید می توانید از تخصص یک وکیل ملکی در این باب استفاده نمایید و پرونده خود را به او بسپارید تا بتواند به نتیجه دلخواه شما براساس تجربه و تخصصی که در این حوزه دارد، برسد.