مطالبه مال موهوبه | مال الصلح (ملکی)

در صورت اثبات صلح و هبه و عدم تحویل مال مورد صلح و مال موهوبه حسب مورد توسط صلح کننده و وراث او و یا وراث هبه کننده و یا هر شخص متصرف دیگری این دعوی قابل طرح است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد هبه ، مقاله "عقد هبه چیست و رجوع از هبه در چه صورتی انجام می شود" را مطالعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد صلح ، مقاله "عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید" را مطالعه نمایید.