شکایت دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای

اگر به صورت غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که از آن‌ها حفاظت می شود، دسترسی پیدا کرده اید، ممکن است به تا یک سال حبس یا دو میلیون تومان جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم شوید.