شکایت سرقت رایانه‌ای

 اگر بدون اجازه داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را ربوده اید، مرتکب اشتباه بزرگی شده اید چرا که ممکن است به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا دو میلیون تومان و یا هر دوی آن‌ها محکوم شوید.