شکایت جاسوسی رایانه‌ای

دسترسی، به دست آوردن، شنود، در دسترس قراردادن و در اختیار بیگانگان قرار دادن داده هایی که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند، مرتکب را در معرض محکوم شدن به جزای نقدی  یا حبس تا 15سال یا هر دو قرار می دهد.