جرائم سایبری شرکت ها

در صورتی‌که تمام عناوین موجود در این بخش و تعدادی از عناوین مجرمانه خاص اشخاص حقوقی (شرکتها)، توسط مدیران شرکتها یا بر مبنای دستورات آن‌ها یا توسط کارمندان به واسطه ضعف مدیران یا با اطلاع آن‌ها صورت پذیرد، مسئولیتهای سنگین تری در انتظار اشخاص حقوقی خواهد بود که گاه تا انحلال شرکت نیز پیش خواهد رفت.