مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی اگر علنی نباشد 80 ضربه شلاق حدی دارد. و اگر علنی باشد علاوه بر حد شرعی دو تا شش ماه حبس تعزیری دارد.