شکایت تبانی برای بردن مال غیر

اگر افراد با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به دیگری است علیه یکدیگر اقامه دعوی کنند یا به عنوان ثالث به دعوایی وارد شوند، یا به حکمی اعتراض کنند یا نسبت به موضوع یک حکم مستقیماً اقامه دعوی کنند تا از این طریق حق دیگری را ضایع کرده یا مال او را ببرند، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات کلاهبردار نیز محکوم می شوند.