دعوی ابطال ظهرنویسی چک

ظهرنویسی (پشت نویسی) در اسناد تجاری بابت انتقال یا بابت ضمانت انجام می‌شود. گاهی با دفاعیاتی چون انکار، تردید، عدم انتساب و ... می‌توان ظهرنویسی اسناد تجاری را که اصولاً ظهور در مسئولیت تضامنی ظهرنویس با صادرکننده چک دارد، ابطال نمود.