شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع

اگر فردی به طور کلی پول یا مالی به دست آورد که راه به دست آوردن آن قانونی نبوده است، اگر عنوان مجرمانه ی جداگانه برای آن در قانون نباشد، تحت این عنوان محکوم می شود و تا 2 سال حبس و یا جریمه به میزان 2 برابر مال به دست آمده در انتظارش است. ایجاد تصادف صوری برای گرفتن پول از بیمه از این قبیل موارد است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل مال نامشروع، مقاله " تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزایی آن" را مطالعه نمایید.