شکایت سرقت مشدد

سرقت مشدد زمانی محقق می شود که سارقین دو نفر یا بیشتر باشند، سرقت در شب واقع شود، سرقت به صورت مسلحانه باشد، در زمان سرقت کسی را آزار و اذیت کرده باشند یا چند مورد ازین موارد و یا باقی موارد مقرر قانونی باشد با توجه به اینکه میزان مجازات آن از سرقت ساده بیشتر است مشدد خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرقت ، مقاله " جرم سرقت و مجازات سرقت مسلحانه در قانون ایران" را مطالعه نمایید.