قرار دستور موقت (مالکیت فکری)

یکی از نهادهای ویژه‌ی فوری که قانونگذار در نظر گرفته است، دستور موقت می‌باشد. هرگاه این امکان وجود داشته باشد که در طول فرآیند دادرسی یا پیش از آن، زیان‌های غیر قابل جبران به یکی از طرفین وارد شود، فرد مزبور می‌تواند صدور دستور موقت به صورت فوری را از محضر مقام ذی صلاح قضایی درخواست نماید.