مطالبه وجه چک از اداره ثبت

در میان اسناد تجاری، چک با لحاظ شرایطی در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده و به همین دلیل مطالبه وجه آن در صورتی که صادرکننده مالی داشته باشد، از طریق اجرائیات ثبت امکان‌پذیر است.