صدور اجرائیه نسبت به چک

مستنداً به ماده 23 قانون صدور چک، دارنده چک با ارائه گواهی عدم پرداخت، بدون طرح دعوی حقوقی، از محاکم ذی صلاح درخواست صدور اجرائیه را نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی می نماید. شرایط این درخواست می‌بایست توسط متخصصین حقوقی بررسی گردد. شایان ذکر است که این گزینه در حال حاضر از لحاظ زمانی یکی از کوتاه‌ترین راه‌های مطالبه وجه چک می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه صدور اجراییه چک و شرایط آن مقاله "صدور فوری اجرائیه چک بدون نیاز به حکم دادگاه" را مطالعه نمایید.