شکایت معامله معارض

هرگاه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی مال یا منفعت مالی را به دیگری واگذار نماید و مجددا همان مال یا منفعت را با سند رسمی به دیگری واگذار نمود مرتکب جرم معامله معارض شده است.