دعوی الزام به اخذ پایان کار

اصولاً سازنده‌ی ملک پیش از تنظیم سند رسمی می‌بایست نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نماید، در واقع این مورد یکی از مقدمات اخذ سند رسمی است و اگر دادخواست الزام به تنظیم سند پیش از این مورد انجام شود، محکوم به رد خواهد بود.