دعوی الزام به اخذ پایان کار

اصولاً سازنده‌ی ملک پیش از تنظیم سند رسمی می‌بایست نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نماید، در واقع این مورد یکی از مقدمات اخذ سند رسمی است و اگر دادخواست الزام به تنظیم سند پیش از این مورد انجام شود، محکوم به رد خواهد بود.

خدمات دادیاب

گواهی اخذ پایان کار نیز باید قبل از تنظیم سند دریافت شود و برای این کار بهتر است تا از یک وکیل ملکی درخواست کمک نمایید تا هم کار شما درست پیش برود و هم وکالت خود را به وکیل بدهید تا تمامی مراحل را برای شما انجام داده و با این کار در وقت خود صرفه جویی نمایید.