دعوی اجرت المثل ایام تصرف

هرگاه اثبات شود که فردی از ملک دیگری بدون منشأ قراردادی یا بدون اجازه مالک یا پس از پایان قرارداد، استفاده نموده است، می‌بایست مبلغ استفاده از آن را بپردازد. میزان این مبلغ اصولاً بر مبنای نظر کارشناس تعیین می‌شود.