دعوی اجرت المثل ایام تصرف

هرگاه اثبات شود که فردی از ملک دیگری بدون منشأ قراردادی یا بدون اجازه مالک یا پس از پایان قرارداد، استفاده نموده است، می‌بایست مبلغ استفاده از آن را بپردازد. میزان این مبلغ اصولاً بر مبنای نظر کارشناس تعیین می‌شود.

خدمات دادیاب

اگر شخصی بدون اجازه و بدون قرارداد از املاک شما استفاده نموده و اجرت المثل استفاده از ملک شما را پرداخت نکرده است شما می توانید طرح دعوای اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ایشان بکنید. برای اینکه بتوانید حق خود را بستانید بهتر است قبل طرح دعوی از یک وکیل ملکی در این مورد مشاوره دریافت نمایید و یا پروسه طرح دعوی را با یک وکالت به وکیل بسپارید.