وکالت جرائم علیه اموال و مالکیت

به جرایمی اطلاق می شود که موضوع جرم اموال و مالکیت افراد است که مورد چالش قرار می گیرد.