خدمات وکالتی جرائم علیه اشخاص

به جرایمی که بر علیه تمامیت معنوی فرد باشد جرایم علیه اشخاص می گویند که می توانید مهم ترین آن را در پایین مشاهده نمایید.