مواد مخدر

جرائم مرتبط با مواد مخدر فارغ از صنعتی و سنتی بودن آن ، با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور ما از جمله جرائم پر تکرار در ایران است . هر گونه فعالیتی مرتبط با آن اعم از استعمال ، خرید و فروش ، حمل و نگهداری ، قاچاق ، تشویق به استفاده ، تسهیل استفاده و ... جرم تلقی شده و مجازات های مختلفی اعم از حبس ، شلاق ، حبس ابد و حتی اعدام برای آن تعریف شده است. به امید روزی که سایه منحوس آن از جامعه بشری کنار رود . دادیاب آماده پذیرش انواع پرونده های مرتبط با مواد مخدر می باشد .